Address: Praha 3, Libická 1918/6, chodník napravo od vchodu do domu
Inscription: ZDE ŽIL JOSEF ČADA, NAR. 1896
DEPORTED 1941 TO MAUTHAUSENU, MURDERED 1942