Gorazdova M1Address: GORAZDOVA 335/14, PRAGUE 2Gorazdova M3

Born 16. 11. 1894
Last residence before deportation: Prague II
Transport Cv, no. 690 (06. 03. 1943, Prague -> Terezín)
Transport Eo, no. 256 (06. 10. 1944, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

Holocaust Database